ગુજરાતના જિલ્લાઓ

1 અમદાવાદ 10 તાપી 19 ભાવનગર
2 અમરેલી 11 દાહોદ 20 મહેસાણા
3 આણંદ 12 નર્મદા 21 રાજકોટ
4 કચ્છ 13 નવસારી 22 વડોદરા
5 ખેડા 14 પાટણ 23 વલસાડ
6 ગાંધીનગર 15 પોરબંદર 24 સાબરકાંઠા
7 જામનગર 16 પંચમહાલ 25 સુરત
8 જૂનાગઢ 17 બનાસકાંઠા 26 સુરેન્દ્રનગર
9 ડાંગ 18 ભરૂચ  
Advertisements
Posted in ગુજરાત.... | Leave a comment

કેટલાક ઉપયોગી સૂત્રો

Posted in ગણિત.... | 1 Comment

કેટલાક સંકેતો

Posted in ગણિત.... | Leave a comment

ગુજરાતની વાનગીઓ

આજનું ભોજન મિત્રના મેઇલથી…….

Posted in ભોજન સમારંભ.... | Leave a comment

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ

Posted in ગુજરાત.... | 1 Comment

ભારતનાં ૧૧ માં રાષ્ટ્રપતિશ્રી

Posted in ભારત.... | Leave a comment

ભારતનાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીઓ

Posted in ભારત.... | 3 Comments