ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ

Advertisements

About આસીફ કલાસિક

“આસીફ કલાસિક”. હિંમતનગર તાલુકાના ગઢા ગામનો વતની. વધુ જાણકારી માટે જુઓ "મારી વ્યાખ્યા…!"
This entry was posted in ગુજરાત..... Bookmark the permalink.

One Response to ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ

 1. ભાઈ શ્રી ,
  આપ ગઢા ગામની સુંદર માહિતી મૂકી છે .
  ગામની લાગણી ખુબ ધરાવો છો. . વતન પ્રેમ
  માટે ધન્યવાદ. ભારતની અને ગુજરાતની
  સુંદર માહિતી મુકો છો. ગુજરાતીમાં મુકશો.
  મારો બ્લોગ ” પરાર્થે સમર્પણ ” માં ભારત અને
  ગુર્જરીની આરતી. ભાર્થની ગૌરવ ગાથા જેવી
  કવિતાઓ છે.

  સ્વપ્ન જેસરવાકર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s